akatsak / iradokizunak inprimatu
Amets eta Errañu
Izenburua:
Amets eta Errañu
Sinadura:
Martin Ugarte
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Ugarte Azurmendi, Martin

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1964
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1964 III-IV Udazkena
Orrialdea:
65-72

Amets eta errañu

 

Martin Ugarte

 

 Beti gisara bart arratsean

         gabak berekin estalgipean

         bildu didanen arnasa.

         Aulduaz naron zaiñen ikara,

         onek aldatu lelo bitara...

         Loan barnean ametsa!

 

 Ori ametsa, lo-bete orrek eman didana...

 Amets illuna! Gabak duin illun arpegia,

 amonatxo bat abegi otzak oro mindua

 Eliz-ateetan arri otzean exeria...

 

 Errukarria!... Negar etsian ezpai urtuko,

 ta gor egiñaz ardagei gisa erritarra...

 Apika, noizpein aiton-amonen «egunon» sollak

 baizekarkion une motxeko irriparra.

 

 Zerk ote zeukan dardara larriz, zerk ote zeukan

 ez zar ez gazte, ille zillardun andretxoa?

 Garratz miñaren malko lodiak dindirriz eta,

 ortze-ari lez arpegi azal limurtua...

 

 Alargunaren tankeraz oro gorputz jausia,

 zimurkuren ortz, itzal ospelez lits-etenak...

 Gar moltxo illak txurtuaz daron argizaxi lez

 soin biurrean nabarmen zaitzon zain irtenak.

 

 Eztezu soilki legor pizer bat ekaitz aldikotz?

 Nundibaitetik jaurtia zagoz onanean...

 Gaztetasunak aldi motxeko lillura pintzak,

 edertasunak, agian utzi dizunean?...

 

 Itzal berean irriparraren kiñu argiak

 illaz zaraman ozkirriaren negar-muxka.

 Beatzunaren garratzondoa arnas batean

 batekoz-beste irauli zitzon ezti-lika...

 

                   * * *

 

         Orain negarra...

         Orain algara...

     Zoramindurik altzagoz edo...

     lotsa-mendera ezia oro?

         Eguzki berak

         odet murkoan

         sartu-irtenaz

         bein-beingoan,

         orain irripar

         negarti gero,

         zeuk duin aldakor

         zeuk bezin zoro,

         urre-dizdira

         axal daro.

 

                 * * *

 

 Etzan edozein

 artega zegon andrea.

 Etzan edozein,

 lander iduri Erregin!

 Erregin berestu gabea...

 Etzan edozein...

 Nor ote zan?...

 Erri xeearen ezur mami.

 Aundizki maian itzal nagi...

 Gazte parpaillen ore-min,

 zaar girorakotz neskatil?...

 

 Nor, nor zera amonatxo?...

 Gabaren ostalari mutu...

 Aize orru izugarri,

 zilimoltsoz zeure gain dezu!

         Beingoan irripar.

         Beingoan negar.

 Aizdira argia estalgi

 malkoak ikusi eztaizudan?

 

 Zergatik eztidazu

 arpegirik emon?

 Sasi-belarri sorrak

 dabizkigu urrun.

 Zure oiñots arinak

 doi-doi ditut entzun.

 Estali nai zenduke

 miña nun darozun?...

 

 Nor, nor zera amonatxo?...

 Gabaren ostalari mutu...

 Aopean esaidazu nor zeran,

 bakar-bakarrean nauzu...

 

         Beingoan oskarbi,

         Beingoan laño...

         Nere belarriak

         ezdute entzungo

         biotzak baño...

 

                 * * *

 

 Lo-kuluxka bat egin ondoren,

 amets berera itxu nengoen

 begiak arri otzera,

 Ta amets naron amonatxoa

 etxalde barna ibil gaxoa

 eskalearen antzera.

 

 Ain apal ezik, aterik-ate,

 an-or eskatu eskua bete,

 ta onek jaurti albora...

 Ikusmen ortaz unean bertan,

 amets berria nere lo-baitan,

 korapildu zan lengora.

 

 Zuzper ondore jakinai miña,

 lo-zorro ganduz amets ixilla,

 barne sarean lepora.

 Lo-txintak erne, landuak urtu,

 zalantzak jeiki, etsiak moztu,

 korapildu zait lengora.

 

                 * * *

 

         ...ta barne illunean

         naroan amets,

         ixillean gorde aldi batez,

         erlea lore-ninian lez...

 

         Begipetik dijoakit,

         eztakit nora.

         Irudi uts zanezko

         amona bera...

 

         Izarrak mugiraz

         goi-sapaietan,

         orduak itzalean

         gabaren baitan.

 

 Eta bazijoan nora ezean,

 eztakit nora...

 Gandua begietan

 Illunaren errañutan

 mendi-bideak gora...

 

 Emazteki negartiaren

 arpegi larmintz zarra,

 auts-arre axaletan darok

 mendi-bide ziztorra...

 

                   * * *

 

         Malkoak tantoka utziaz

         lur-ezpalean or-emen,

         ostel-euri duin zizku lodi

         auts aparrean nabarmen.

         Barne-miñaren gurguruak

         bat-banaka jaso arren,

         bepuru osin gañeztuak

         eztiotzak txoil agortzen.

 

         Ariñaketan dijoakik

         Zeru-oskarbi murkora,

         malko ospiñak nardario

         ore pikorrak bailira...

         Lur gandorrera joan doakik

         daukanezko ler-girora...

         Noren iges?... Esan akidak

         mendi-bidexka ziztorra.

 

         Emazteki negartiaren

         arpegi larmintz zarra,

         auts-arre axaletan darok

         mendi-bide ziztorra.

 

 Mendi malkorren mintzo eztira murgil egiña,

 ega-txorien eresi-liru sormen bera.

 Ciaztetzen zaron larmintz txurtuan gorde eziña

 begi urdiñen txingar dizdirak arpegira.

 

 Pago aritzen kutsu zeracnan usai likura

 udamamian etorrerako eresia.

 An-or-emengo basetxe soillak magal bildura

 babes arturik beren ERREGIN goretsia.

 

 Bañan abian aitu zitzaion gazte tankerak

 berezko eresi ero algara irritsuak.

 Urtuas saron bee-narroiko aize landerrak

 ta menditarrei elduko zien gaizkutsuak.

 

 Luzaro barik bere gomuta bezin astun, beltz,

 odel moltxoka kiribildua Zerupean,

 zlliar illedun amonatxoa bera zegon lez,

 Estakit nora, ark jaso zuan egapean!...

 

         Nora, nora zoaz amonatxo?

         Gabaren ostalari mutu...

         Odei astun asarrea

         zilimoltzoz zeure gain dezu...

 

         ..ta barne illunean

         naroan arnets,

         ixillean gorde aldibatez,

         erlea lore-ninian lez...

 

                       * * *

 

         Orduak amets ikusmiñean

         bilduaz naron gau illunean,

         t'amonatxoa galtzean...

         Nere lo-zorro artan moztu zan

         eta dardariz esnatu nintzan,

         bera galtzeaz batean.

 

         Artaraño zan nere ametsa,

         gogo-barneko irudi utsa

         lo-nagiaren jostallu.

         Ebaki arren dena beingoan,

         aldi gerogo bizi naroan

         ikusiaren errañu...

 

                       * * *

 

         Ametsaren errañu itxatsia,

         gabak nabari lañoan

         Egunak illargi laurdenkia lez

         ganduak janaz zaroan...

         Eta goi-urdiñean

         neurri gabeko zabaldian

         izar bat geigo dirdiri.

         Ta negar axanpa

         malko osiñak

         erraiñuz aldatuko

         goi-bee zirkillak

         bere antz, bere iduri.

 

         Iratzartze bakarrak

         arnasaren lelo,

         lo-ondore nagia

         pizkortuaz daro.

         Eta begi niniak

         zabaldurik oro,

         ikusian errañu

         sinistatzen nago.

 

         Errañu gandu gabea!

         Bai, ta ber-bera

         nun eta lañoan...

         Irudimen zirrara

         odei arro astunean,

         goi-urdin oskarbian,

                 oro nere ondoan.

                 Zorrotzago

                 begiratu.

                 Urbillago

                 iduritu.

         Begia nora

         an zegoan...

 

         Amets-giro zaneko kiñuz,

         aritzaren gain-sardean.

         Ariñaketan bizi-bizi,

         len igaro zan bidean.

 

 Begi lausotuok joan zijoazten...

 Mendi-bidez, oin-aztal utziak zapalka,

 eta sentipen attalak atze-aurre

     bat-biñaka:

 Gau txoriak txiliokan

 Arraitxoak ur-garbitan

 lo-gili ziranezko...

 Kee-biurra aize gora

 ur-axalak narro beera

 geldi ta esaneko.

 

 Begi lausotuok joan zijoazten...

 Ezta gelditu-be arnas artzeko.

     Abian etxalde txatxarrean,

     abian uri zabalean,

 bidazti nekagaitzaren antz-antzeko.

 

 Eta errañu gandu gabea,

 betarteko naroan.

     Zorrotzago

     begiratu.

     Urbillago

     iduritu.

   Begia nora,

   an zegoan...

 Arginabar mokoan itz tantoak lez.

 

 Basetxe soillen atariak,

 aundizki etxe marmarleak,

 eskuan zeuzkan denak

 atez-ate zijoan eskaleak.

 Ta lentxo lez ardegai

 lentxo duin eor emaleak...

     Eta zer eskatu?

     Mintzo aria bakar

     ta bera ukatu...

 Gaztetxoen ozkirri otzak,

 elduagoen ardurik ezak,

 egona ezin luzatu...

 

 Eta bazijoan...

 Bazijoan Elizpeko arri otzera,

 exerita egon zan toki ber-bertara

 «egun onak» itxaro...

 Aiten-amon txurtuak

 ara-ona astiro,

 gazte muskil azkorrak,

 lentxo lez txepel eta zoro...

 

 Ene errañu izubera

 zergatik egin negar?

 Erio-sega aoak

 etzarama zu bakar.

 Lotsakizun ezpazaitzu

 egun argitan zear,

 ainbat aterpe badet nik

 naiz pirrin eta medar,

 biontzat aski genuke

 ezgiñake beste bear...

 Ametsaren errañu itxatsia,

 gabak nabari lañoan.

 Egunak illargi laurdenkia lez

 ganduak janaz zaroan...

 

 Illunbe sakon ixillean

 izarrak parre-irri

 osotasun ezin autsian

 mintzoa jario-dindirri.

 Amets ondore solas-betez,

 ixil-mintzoan arnasa lez,

 gogo biotzak ari-batez,

 goiza nabari urre-ortzez.

 

 Nere gogoak amestu zaitu.

 Begi lotiok zure errañuz argitu

 ta erne zait Udaberri.

 Abian oskarbi,

 ta ni zure aintzarako

 esanguraz eta mutu.

 Biziaren opalmen,

 dezakedan neurriz osatzen

 muin ixilleko eresiz itotzen,

 eta abotsak, doñua josten daragi.

 Josi, bildu ta neurtu,

 ta neurri ortara biotza kantari

 kuku-jolas iduri,

 lelo ixillean jalgi ta jalgi...

 

                 * * *

 

 Gaba urtu zan, elurra egoak alatsu.

 Oskorri litsez goi-zabaldiak lañotsu

 t'ametsa egi, argitan.

 Argi dizdarian irudimen errañu,

 urteen buruz bizi-erio albañu.

 EUSKERA zarra, bera zan!...

 

 


akatsak / iradokizunak inprimatu