akatsak / iradokizunak inprimatu
Urola ibaia
Izenburua:
Urola ibaia
Sinadura:
Martin Ugarte
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Ugarte Azurmendi, Martin

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1991
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1991
Orrialdea:
175-183

Urola ibaia

                 (Errekaren atzoko ta gaurko zoria kantu-gai)

 

M. Ugarte

 

Atzo

I

 

                         ATZOA, GOMUTAN;

                         GAURRA BEGIETAN.

                         ZORI BI KANTU-GAI.

                         EZPAIN ITXIETAN.

 

                         ATZOA JOSTARI,

                         AMETS ZORAGARRI;

                         EGUN KIRESTURIK.

                         —KIRETS IGUINGARRI—

                         JAUNAK GORDE BEZA,

                         GEROAREN BERRI...

 

 Mendi epal biren urkuilluan,

 Altzola deritzan inguruan;

 

 Aizkorri mendikatearen orpoan darraio,

 iturbegi otzak pol-pol jario,

 noiztidaniko kondaira

 ezkutuaren buruan.

 

 Amatzako arkaitz tinkoaren

 errai gordean okaraz,

 

 aur-zorroa urratuaz batean,

 indar-biurka ezpain tartea betean

 argi-uatsera irtenaz,

 

 jaioera pozkirioz,

 txaltari ta mormorioz;

 ixuriaren korapilloak etenaz.

 

 Ur garden geldigorra,

 aparraren mintzean

 punpuillak lertu,

 aur-jolaskera artu;

 ta biur-biurka doa

 lur-epaiak janaz;

 

 eta arin-arin,

 egal banatara txipli-txaplaka

 gainbeera labaiñean,

 goroldioz jantziriko

 ar-mokorrei igurtzi gilikorra

 emanaz.

 

 Noiztik ua, noiztik;

 —Altzola errotiko zizku agorgaitza—

 Noiztandik bizkar-eraginka

 betean,

 

 aldakuntzarik gabeko

 jokaera perkatxean;

 

 naiz egunargitan,

 naiz illunaren zorroan;

 erekisako jolasean..?

 

 Noiztik errekatxo dantzaria,

 mendi-aska ezkutuan beera

 jeiskera txaldanean parraxtaz,

 basakate sakanean kiribilka;

 alboetako iturri-adarrak

 sorrerako erroaren babesean;

 kako-makoka ibarrak zear,

 Kantauri ko ur gaztuekin

 naastu arteraiñoko

 bide-biur luzean...?

 

 Nere belaun-muga laburra izaki,

 ezkutuko ire sorreraz

 jabetzeko.

 

 Era berean aul ere,

 joaniko gizaldiek utzia

 orrazteko.

 

 Ire etenik gabeko emana,

 ta ixilkako joera lilluragarria;

 ikuspegi xinple onekin

 uztartzeko...

 

II

 

 Egunak... Urteak...

 Millaka belaunaldi;

 —ta ainbat gertakizun berri—

 irentsi zetik izaeraren zinzur nasaiak.

 

 Alaere, ik eure-eurean jokaera,

 Egileak agindu arabera

 zamatuaz daramazkik

 joanaren txinta guztiak.

 

 Egunez-egun,

 luebai medarrari ertz biak janaz

 kiribilkaren eraglñaz.

 Eguzki galdari igeska,

 kerizpez-kerizpe biurka;

 aurre-maillari jarraika

 ur-egal nagiak.

 

 Gau oskarbian ostera,

 izar jostarien erraiñua,

 uraxala kizkurreraziaz

 auen keiñu bitxiak.

 

 Perkatx baiña apal,

 mirabetza etsian baikor

 betekizun neurriak:

 

 Lur-azalak ezatzen,

 gizadi egarbera asetzen..

 gora-beerakorik ez dik oindiño

 ixuriaren joera biziak.

 

 Ezaguera diat begiz ikusita...

 lzoki pinttardun amurrai luzexka;

 ur-maillaren kontra agaillaz elduta.

 Aingira labaina, ta barbu izuka,

 ur-geldi nagian ezkaillu moltsoka;

 txangurru baldarra, nolabait gordeka...

 

 Ezaguera diat begiz ikusita, .

 Ainbat andrezkoren lexiba astinketa,

 gona mendeltsua gerrira lotuta,

 belaunetaraiño uretan sartuta;

 ur-jaren garbia beretzat artuta,

 oazal txuriak arrian zartaka...

 

 «Ura nagia dek.»

 Milla bider aitaturiko

 esaera utsa.

 

 Begi goseak ba'du ikustekorik,

 burutik orpora begiraturik

 Urola errekari;

 orra emezortzi errotarri,

 elkarren lelaz erasoan

 uraren bultzaz jira-biraka,

 

 tankalaren leloan dantzari,

 goseberen janari;

 alea eio, ta askara bota...

 

 Ezaguera diat begiz ikusita...

 Alez leporaiño auzoko errota.

 Ur-jarenak jiraz karrama-ardatza,

 onen esaneko arritzar galanta;

 astiro eioaz dijoan aletza,

 eguneko ogi, zuri edo beltza.

 

 Burdin-ola illunkoan,

 ola-matxin zaintsuak,

 

 burutik orpora izerdiz blai;

 ta ikatz-autsez beztuak.

 

 Beso-azalak erre-berdosturik,

 ta uraren bultzaz baliaturik;

 salda gori meatz urtuak.

 

 Bero gabian mazpilka artu;

 nola luzatu,

 ala zabaldu,

 biur eman da kakotu...

 Besa-zaiñen neurrira,

 egunoroko lanorduak.

 

 Ikatzak sua,

 auspoak aize,

 meatzak galda,

 gabiak danga;

 matxiñak neke.

 Uraren bultzak

 indar dezake...

 

III

 

 Bulartartea zeartatzean,

 atzean galdurik ola-matxiñen

 ezparrua;

 

 aurrerantza doa,

 bare, baiña ezikaitz,

 bi zatitan banatuaz

 Legazpi, ta Iparragirre'ren

 sorleku eremua.

 

 Osin zapalgaitza

 erdiz-erdi luzatuaz;

 zati biren mugatzako diraun

 ur-putzua.

 

 Ikuskizun luzagarri,

 berezko jarraipen etsian,

 aldiro nagi,

 tarteka jostari;

 joeraren neurripean

 borroka antzua.

 

 Gaztetasun sentieran,

 jolaskera berrietan;

 ertzetik-ertzera,

 biurkako ziburua.

 

 Uarri-mokorrei kako egin-da,

 ondo-sakanetik amilka;

 ar-koskor urdiñak aztertuaz,

 eta aueri ertzak borobilduaz:

 sugea gisa,

 indar-biurka aurrera;

 azpian lurra,

 gaindik Zerua...

 

 Eten gabeko kulunkaz,

 epai-tarte medarrak

 ala bearturik,

 

 ixurkera apalaren mazpilgarri,

 zurrunbillora loturik,

 

 parrastaka ertz banatara,

 basa-intxaur eta astigarren zaiñetara;

 zipriztiñen ezkura dariola,

 aalik-eta, ibargunea artu bitarte

 oneratu eziñik

 

 Parrasta bi gora-beera,

 abian, Loiola-ibarrean bultzaz

 ur-maila ibiltaria,

 lautadaren paparrarte

 irekian,

 

 ixilleko ar-emanaz

 lurrakiko mirabetza

 etsian;

 

 mirabetza etsian-da,

 ezkon-aurre amesgarrian...

 

 Izarraitz'ko itur-zaiñen

 ixuriaz aurrena,

 Ernio'ren egapeko uraz urrena;

 maite-miñez aiko-maikoan,

 eztai-urren bitxian;

 

 ezkillen dilindalangoen

 oiartzun sentimenez

 lo-bete eztian...

 

 Jira-bira bitxian

 urak laztanduaz,

 gilikatzen bailiran

 elkar ukuitzeaz;

 apar txuriz gañera

 punpuillak lertuaz.

 Eztaiurren jazkera

 abian artuaz,

 elkarren eskuz-esku,

 indar-berrituaz,

 gainbeera labaiñean

 kriskitiñak joaz:

 atsedenik artzeke

 itxasora doaz..

 

IV

 

 Egiera blurrian

 itxas-begirantza,

 indar berrien bultzadaz

 koska-moskak gora-beera.

 

 Auzo-errekatxoak

 egapera artuaz-artuaz;

 oillo-amak txitoak

 oi bezela...

 

 Zume-ar tartaka orritsuak,

 eta saratsondo biurkoak;

 batean-bestean

 estaltzen dutela.

 

 Lur-arrokan estu-estuka,

 nasaigunean asperenka;

 txirristokia nolako,

 onen arabera.

 

 Neurrian neurriko,

 tokian tokirako,

 aldakor urak jazkera;

 ta aldakor,

 murmurio kantu otsa.

 

 Argi-urraeran berdaxka,

 kerizpe ezkoan belunka;

 ta, illargl betean

 zillar-bitsa

 

 Jazkera arabera, s

 oiñuaren gozoa

 orrazketan doa;

 milla bitxiren arrobi txotil

 ur-zain aberatsa.

 

 Aukera nun,

 an ur-mailla loditu,

 abian, egalak meatu;

 ta indarraren eramanaz

 ertz zorrotzak janaz,

 zazpi neurritara borobilduriko

 arritza,

 

 antzar-arraultz pilloak irudi,

 batean-bestean

 ertz banatan utzi-ta;

 

 panpox doa ixuri gardena

 itxas-adarrera,

 garbitasunaren

 ixpillu bailitza.

 

 Naiz-eta joan,

 pirrin-pirrinka bidean

 zipriztiñak galtzen;

 

 batean-bestean,

 errekatxoak bilduaz:

 jakin du azken-mugaraiño

 bera danezkoa zaintzen.

 

 Itxas-mailla lodiari

 aurre ematen,

 

 zurrunbilloak austean,

 adiskidetza apalean,

 putzu-urdin zabalean;

 bein-betirako jolaskera artzen...

 

 Altzola'n jaio eta,

 ur-zain emankorra,

 maldar-beera txaltari

 erreka txistorra. Erriz-erri bustiaz

 Urola-ibarra,

 mendez-mende orrela,

 ixuri baikorra;

 jokaera xurrean kantauri kolkora...

 

Gaur

I

 

                         ITURRI TXIKER

                         AMESGARRIA;

                         ITURRI APAL

                         BEZAIN GARBIA,

                         ATZO BOR-BORKA

                         EMEN INTZAN-DA;

                         NORA GORDE DEK

                         ITUR-BEGIA? BEGIEI ZIRKIL

                         LURRAZ AZPIRA. ?

 

 Alabearrez...

 Belaunaldi berriak

 jostaillu arturik,

 smakizunak burutuaz.

 

 Azalez-azal biurka

 zetorren itur-zaiña

 lurperatuaz.

 

 Oizko jolaskera ausarta,

 odi-arroka illunera bota;

 ta ixuri emankor gardenari,

 berezko egitura txaltaria

 kenduaz.

 

 Egitura, ta jolaskizun osoa,

 ta ao-sapai gozoa.

 Ao-gozoa txakaldu,

 estu-estuka mazpildu;

 ta aldi berean,

 iturri agorgaitzak,

 eres-murmur ukigarria

 landuaz:

 

 betidanik zekarren

 zoramenezko txipli-txapla ere,

 ondore begiari

 ukatuaz.

 

 Ainbat ontzi-ur

 etxeraturiko uraga,

 surtan erre du

 belaunaldi berriak.

 

 Errautsez garbian eutsiriko

 urontzi dizdirakorrak

 onenean janak dauzka erdoiak.

 

 —Lotsaz asarraturik noski—

 urak berak eramanak

 auzoetako lexibarriak...

 

 Nekeak aitu zaio gizadiari,

 ta bide batez samurrera erori:

 oitura berriei luzatuaz

 begi-biak.

 

 Ostera,

 zerbait galdurik ba'degu,

 ta galdua aaztuko zaigu;

 aaztu, bal aaztu:

 erreka apal onek

 luzaroan eskeiñi dizkigun

 lilluramen guztiak...

 

 Iñoiz jasoa det

 begiz jasoa det

 begiz ikusita,

 ixuri-negarra,

 ta zenbait putzuxka;

 euria atertzean erdi-agortuta.

 Upakln berdexkak

 gaindik estalita,

 zain ezerik gabe

 landako baratza;

 eta larre-beia egarriz lur-jota.

 

 Iñoiz jasoa det

 begiz ikusita...

 Uramil zakarra

 asarrez lertuta,

 Arri ta enporrak

 aurrean artuta,

 soro-lurrak janaz,

 bideak erreka:

 zeraman indarraz

 zubiak autsi-ta:

 baretu eziñik

 joera galduta...

 

II

 

 Burdiñolen eremuan

 ola-matxiñak

 —gaurko burgiñak—

 orain ere lanean borrokan,

 txingurrien irudi.

 

 Ibai-inguru medarrak,

 bat-bestearen gaiñean pillo-pillo,

 bizi-leku txikerrak;

 bertatik-bertarako

 sartu-irten muglkorraz,

 txingurri-toki

 dirudi.

 

 Ba dute uraren antsirik,

 uraren premirik;

 soin-aztalak garbitzeko,

 ta ase aal izateko

 so-legor egarri.

 

 Etekiña kenduaz gero,

 ur galduak berriro gainbeera;

 erreka erdi-agortura doaz.

 

 Arropen lika koipakorrak,

 ta arraskan bilduriko kondarrak,

 bakoitzen eginkaiaz

 naasian artuaz;

 

 begien iguingarri,

 kirats-usai okarakorra

 zabalduaz.

 

 Sormena mozturiko

 erreka antzua,

 beingoan agortu zaik

 urik geientsua;

 ta darodan apurra,

 arras kirastua.

 Orra, zaborratoki

 sasiak artua;

 arratoi itxusien

 eguraslekua...

 

III

 

 Ba'doa,

 Ba'doa beerantza,

 ur-naaste usaindua

 urraska biurrean korapilka;

 su-mendiak jaurtiriko

 ondakin antzera.

 

 Atzoko punpuil dizdirata,

 gaur azaleko lakarrak estalita;

 arri-mailla bakoitzeko

 bits-moltso beluna,

 arrotzen-arrotzen

 kedarra opilla aizeak

 bezela.

 

 Osterongo apar likakor,

 estalki parpail luzeak ere,

 ba'darama sabelerrai galduen

 tankera.

 

 Alaere ba'doa,

 motel-motel lur-epaian arrastaka,

 derrigorrezko joerak

 ertz banatako landare-aien

 egarberak;

 bere irudiko

 senidetza zabalera,

 lotzen dituela.

 

 Bai-ta, mugira berdintsuan,

 elkarren leian zein geiagoan,

 izen bereko trentxo txlkia;

 zikin da narrats bera bezela;

 

 lur-zuloan sartu-irten,

 zubiz-zubi ziburuan dirudilla,

 ezker-eskubi kiribilkari,

 bide-lagun daramala.

 

 Salto bi, ta zurrunbillo,

 joanaren kurpillean

 ur-bildu zikiñak.

 

 Eta ezkura ospinduak,

 —pozoiaren kutsuak—

 buru-magalak orixkaturik

 igartzera daramatza,

 zugaitz errenkada luzearen

 zaiñak.

 

 Kutsuaren gaiztoz gaixoti,

 Loiola-ibarreko baratzak;

 eta kutsutan naastuko,

 Izarraitz, eta Ernio'ko

 iturri aberatsak;

 Urola ibaiaren betidaniko

 ezkontide miñak...

 

IV

 

 Aldiak zear amurraitoki

 izaniko osintzarrak,

 kaiñaberaren erraiñurikan

 ez dik berrituriko urak.

 Agian norbait ausar baledi,

 garranga-kako okerrak

 geienik ere jaso lezazkek,

 arrain galduen ezurrak;

 edo-ta bertan pillaturiko

 zugaitzen orbel igarrak.

 

 Ar-mokor labaiñak igurtzitzean

 ez daro murmur eztirik,

 ez oizko punpuil bizirik;

 alabearreko amilkeraren

 kurpillak.

 

 More-beltz jazkera ospelaz,

 egal meaxkak ertzak janaz;

 il-dantza mugira dirudi

 joera ixillak.

 

 Dolu dagio,

 —esker gaiztoko dolu-miña—

 jasoaren ordaiña

 orri igar kizkurtuei

 gaiñera jareaz

 zumar-ondo illak..

 

 Nun utzi dituk,

 erreka lotsaz belundua,

 nun, oizko tokiratzeke

 arri-bitxi borobillak...?

 

 Atzo ar-koskorrak

 pillatzen itukan itxas-mokoan,

 gaur ostera, toki artan bertan;

 plastikuzko botillak

 

 Ba'dirudi,

 bere zoroan lotsaz dijoala

 esku ematera

 itxas-lodiari.

 

 Eta tankerak damaion

 etsipen zurrean,

 zirkil dagio,

 zirkil itxas-gorari,

 

 egal banatara ixurian,

 aurre mokoa biurrean;

 bizkar irtena tarraska,

 ur-parpail bitsetan gorde-gordeka

 zelai urdiñari...

 

 Garbitasun ixpillu,

 betidanik izana;

 orra, gaur-gaurkoz

 belaunaldiaren

 lotsagarri...

 

                         ALDI BANATAN

                         BI OROITAMEN;

                         BI IKUSPEGI.

                         ATZO JOSTARI.

                         AMETS ZORAGARRI;

                         EGUN KIRESTURIK,

                         —KIRETS IGUINGARRI—

                         JAUNAK GORDE BEZA,

                         GEROAREN BERRI...

 

 


akatsak / iradokizunak inprimatu