akatsak / iradokizunak inprimatu
Txingarrak
Izenburua:
Txingarrak
Sinadura:
Martin Ugarte
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Ugarte Azurmendi, Martin

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1964
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1964 I-II Etorkia
Orrialdea:
61-71

Tringarrak

 

Ugarte'tar Martin

 

I

 

 Auzo-eliz batean

 (gauza bat itxusia)

 animen argiz zegon

 olio ontzia

 gabero agortze zan

 botaal guzia.

 Apaiz ogipuskutzak

 oro gaitzesia,

 eliz-zaiarendako

 errita bizia.

 

 Gutxi-gora-berako

 onek bazekian

 zurrupatzaille aura

 zer izan zeikean.

 Ain zuzen gau berean

 apaldu ostean,

 sakristaua gorde zan

 koru sapaldean.

 

 Gaberdi osteratsu

 kukil zegoela,

 ontz mardoa zetorren

 oyuz beriela,

 ain nabarmen olio

 egarri zuela.

 Gilikaraz jarri-be

 poza zeriola.

 

 Aldare nagusian

 Mikel Aingerua,

 egazkoa ain zuzen

 bere ingurura.

 Begi biak itxiaz

 antziak tirua!...

 Batekin iru txori.

 Zer misteriua...

 Ontza elbarritua,

 Santuai egoa,

 t'erdibiturik utzi

 iñolaz burua,

 irudiak oinpeko

 zeukan deabrua!...

 

 Eliz-zaiak zirauan

 koru ezkutuan,

 organo jotzalleak

 zekan jarlekuan.

 Eta txoria oyuz

 ara-onakoan,

 argi-mutillak joaz

 zebillen laukoan,

 ta eiztari ziztorra

 zerbait zalazkoan,

 noiz ta nora jetxiko

 itxaroz zegoan.

 Nun geldituko eta...

 ber-bere kaskoan!

 

 Begibakarra baizan

 lendik sakristaua,

 ta atzamarrak sartuaz

 betazal barrura,

 geroz gelditua zan

 oso itxutua.

 T'errian zabaltzean

 berai gertatua,

 ao-batez zioten:

 «Jaunan kastigua»!

 

II

 

 Aate bat ara-ona

 eder urgañean,

 errotaren azpian

 zegon osiñean.

 Ezkallu izu-bera

 ar-txullo illunean,

 aatearen begipe

 gorde eziñean.

 

 Azalkeriz konponketan

 esaneko arri gura,

 aate anker gosetiak

 txoil ziotzan belarrira

 —Zertan ago ezkutuan

 ezkallutxo izubera?...

 Lotsakizun izango aiz

 irten ezik ur-mamira.

 

 Eder natxin ur gañean

 i ainbatsu murgillean.

 Beste edozein edo ta geigo,

 ibiltari legorrean.

 Zerupean berdiñik ez,

 egarazko naizenean.

 

 Bat-bateko zirimoltz

 gaindik ur-jarena,

 ta ur-mallaren igas

 aate nabarmena

 ega-zaplaz piuka

 ibaiak barrena,

 legorra artu zezan

 altzun azkarrena.

 Orduan arraitxoak

 ixil zekarrena:

 

 —Sinistu izan banikan

 ire mintzera leguna,

 edo ta ire mokotzar ori

 lendikan ez-ezaguna...

 Nere mami txirdin auekaz

 eukaken jaki biguna.

 Bañan Jainkoak denontzako

 zabaltzen baitik eguna.

 

 Noizko gordeak dauzkak

 panparroikeriak?

 Ur-purrutxa gatikan

 ortaño larriak?...

 

           * * *

 

 Ainbesteño badituk

 eure alderdiak,

 oro zoli dizkiat

 nik ere nereak!...

 

III

 

 Labesu dala edo eztala

 Matxin'eneko Leontxi,

 arta-opilla oretu dezan

 ura berotzen darraiki.

 Atso area sua zirikaz

 su-makur eta burduntzi,

 aldi berean pertz illintiak

 asarratuak ziurki.

 

 —Pertza baldarko ipur-beltz.

 Ni gabean i, ezer ez.

 Gelatzetikan zinzil or ago

 mugitutzeko alperrez.

 Irekatikan natxiok emen

 erre ta erre oñazez.

 

 —Ik, ni, ipurbeltzat nakak?...

 Eure burua ikus zak!

 Nere azalok beltzitu zetik

 ik botatako keatsak.

 Bada-ezpada galde akiok

 ea zer dizkon gelatzak...

 

 Andre goseak eramana du

 pazientzia berekin,

 ordutaerdi itxaroz eta

 urak eztio irakin.

 Eskuetako tresnak jaurtiaz

 asarraturik suakin,

 pertzeko ura irauli ditzo

 bere amorrutzarrakin.

 

           * * *

 

 Ustez zuzenak izan

 gure iritziak,

 gaindik dagonak dauzka

 beekoen neurriak.

 

IV

 

 Biak lengusu ziran, Pepi eta Juxta.

 —Ori kale-ume zan, ta au mendi-neska—

 Ongiña nun biziko, or zeukaten koxka...

 Iñori neurri artzen, errezago baita.

 

 —Orrela bizitzea

 —ziotzan Juxtari—

 lanean jai ta aste

 gogorra den ori.

 Gaztaña, baba beltza,

 taloa ugari.

 Zerrientzako bazka

 dezute janari.

 

 Iñoiz jetxitaere

 jai dalaz pestara,

 gutxiña irten bear

 argitan etxera.

 Edonork irten leiken

 bidean ertzera,

 zer gertatuko ere

 kontuak atera.

 

 Onek amen egiñaz, esan bakoitzean,

 arrazoi emanikan itzean-itzean.

 Erriko bizikera ongi baizekian,

 t'itzetik eldu zizkon bera ixiltzean.

 

 —Zuen jaki zirtzillei

 zionat bildurra,

 oba talo-esne ta

 baba-beltz kizkurra.

 Gaztaña lodi janaz

 (atzera uzkarra).

 Ontan ezagutzen den

 besa-zain i:darra.

 

 Gautxorien bildurrik

 eztiñat egundo

 t'irtengo balitzaikan

 ez niken izango.

 Emango natxiokan

 lau belarrondoko,

 gogoan izan dezan

 bestebaterako.

 

 Lengusu gazte biak, edukiak ziran,

 eztabaida zirtzilla bi ordu iritzian,

 alaz erabakia artu eziñean,

 lenentan geldi ziran, bakoitza berean.

 

V

 

 Katu maltzur bat zelatan zegon

 moker emana surtara

 ate-tarranta noiz nabariko

 ta suzaiaren irteera.

 Apur batera ate joka zan

 auzoko andre Xantora,

 ta alik laisterren etxekoandrea

 albistarian mokora.

 

 Sukalde zaian orpoaz baten

 katu zapaillan begia,

 gela-ordera luza zitzaion

 lenik ongi ikasia.

 Abe-buruan sapaldetua

 zegon gazta erdikia,

 sagu mirriñak janaz zaroan

 ia azal ez bestea.

 

 Eta katuak bereik zitzon

 ikusteakin batera:

 —Atzamar auek iri boteaz

 orain zetorkit galera.

 Sor egin eta amaitu arte

 jaten uzteaz ostera...

 Sagu ta gazta biok neuretzat;

 ta etxekoen eskerra.

 

 Ler-zoriz edo sagu gosea

 gazta zeatz ondarretan,

 ta eiztari piñak ustekabetan

 zanpatu zuen gaindikan.

 Aurki zan marruz katu gaiztoa

 sagutzarra agiñetan,

 egin zuena adiraziaz

 etxekoandrean oñetan.

 

           * * *

 

 ...Askotan egi soilla

 datzaikigu medar,

 bañan gezurra jazten

 asma egin bear...

 

VI

 

 Adiskibide bi trikixtu ziran

 eta adiñeko biak,

 urte batzuek ikusi gabe

 ara-ona ibilliak.

 Ao-belarri erabilliaz

 bata-besteen berriak,

 jatetxe baten kokatu ziran

 biak gosez iregiak.

 

 Egazti, arrai, arkume erre,

 bazegonez jatekoa,

 kontu-kontari egingozuten

 biak amaiketakoa.

 Txekor-saieski lodixko bana

 piper-morroz gorritua,

 ta osagarri botil ardoa

 otxabata erdikoa.

 

 Aurrekaldean utziaz laister

 neskameak zekarrena:

 —Tira, arzak ik—. Ziotzan batek.

 —Ez, ez. Edorrek aurrena.

 —Baita zera-be... Euri dagokik

 eu aizelako zaarrena—.

 —Orrela bada...— Ta sarde zorrotza

 onek larriarengana,

 eta besteak ala ziotzan:

 —Bapo egin dek laguna...

 Nork zer esango duenakatik

 bear ukan lotsamena...

 —Edorrek zeiñi elduko izkon?

 —Nik zein artu? Txikiñena...

 —Argatik ori utzi diat-ba...

 ori dek ik nai uana!

 

           * * *

 

 Biurkuneak artzen ditugu

 iñoiz zuzen bearrean,

 beste askotan nabaritzeke

 labur-bidez zuzenean.

 

VII

 

 Axeri zar bat zegon

 bide kurutzean,

 gau-oskarbi zegon

 illargi betean,

 kukurio egiñik

 ixil gaberdian,

 ollar kukurrukuak

 nun jaiotzen ziran.

 

 Ontan bare narratx bat

 nundibait aurrera,

 ta axeriak abian

 ara zer arrera:

 —Bare tzirtzil lardatsu,

 (zion belarrira)

 beingoan ezaiz joango

 naiukan tokira...

 

 Eta bare nagiak

 patxada ederrean,

 erantzuna mokoan

 bere txatxarrean:

 —Jokatu nai aluka

 biok bakarrean,

 oñez ta zilipurdiz

 emen maldarrean?

 Ire aurrez niñukak

 narro barrenean,

 ire zai kukurio

 zubian gañean.

 

 Egun txinta utzirik

 biak itzemana,

 jarri zuten bideetan

 jokatzeko dema.

 Axeria elduzan

 ollakia jana,

 irabazi ustetan

 izendatu zana.

 

 Bare arrastaria

 kuzkur bezin mordo,

 irrikatzen zegoan

 esan ordurako.

 Irteera arian

 jarri ziranezko,

 bareak egin zizkon

 isatsean kako...

 

 Irten zanekoz baten

 pozez erotuta

 axeria jarri zan

 laukoan korrika.

 Iñoiz ariñago ta

 ostean erdizka,

 noizpein begiratuaz

 atzera jirata,

 aixa narroratu zan

 oro aizetuta.

 

 Axeriaren bizkar

 ibillita gero,

 barea parrez zegon

 ler egiteraño.

 Isatsetik aldendu

 oin-bi atzerago,

 ta ala zion lagunai:

 —Oraindik or ago?

 Ez aldiagu egin

 zubigañeraño?...

 

 Naiz-ta aundixko izan

 eztet ikusi nik,

 txatxarraren neurrira

 erortzen eztanik.

 

VIII

 

 Kontxexik biali zun anaiarengana,

 ogei urtetan zegon alaba zarrena.

 Pesta-bazkarirako deituak zeuden-ta,

 zenbatsu jan zezaken aulkoak emana.

 

 Nexka jarri zaneko

 maian exerita:

 erabilli zituan

 milla apainketa.

 Aza-odolki, okel,

 izpi-bi artuta,

 txepetxak jan zezaken

 ainbesteko mauka.

 Albokoak ziotzen

 ume-zarren gisan...

 Buruan-be esteak

 oiditun gaztetan!...

 —Zenbait duin sabelaundi

 enaiz iñoiz izan,

 ta leku geiegirik

 eztet erraietan.

 Asea zegon antzo

 bazkal-ondarretan,

 —Geixeago artzan...

 —Ezazutela pentsa

 lotsaz naizenikan.

 —Ezaiz asiko noski

 nork zer esango bildur

 ta aman esanetan,

 goseak iregia

 maitiok altxa zan.

 

 Nexkak jokatu zuen amaren itzeko,

 alaz gogorik etzun birritan joateko.

 Etxera gosez joanda ezer ez jateko,

 ez ogi ta ez talo iriña iotzeko

 legamia jan zuen gosea iltzeko.

 

           * * *

 

 galduaz ikasten da bestebaterako!...

 

IX

 

 «Errota-zar»'go aiton argiak

 asto-bi zeukan, agian biak

 bat onakatik kentzeko.

 Makillak eta zorroen zamak,

 urteen buru eskutik joanak.

 Gutxikan ere galtzeko.

 

 Bat itxu zeukan, sorra bestea,

 itxu-itxuan biak saltzea,

 burutan ori sartuta.

 Peritokira abiatu zan,

 bakarrarekin bada-ezpazan,

 bera kataitik artuta.

 

 Perilekuan sartzearekin,

 tratuan zegon ijituakin,

 dirutan edo trukean.

 Galduorderik oro etzaman,

 gaindik obari eman-ez-eman,

 lendabiziko putzean.

 

 Errotarian asto gaxoak,

 gaitz-bi zemazkin lendik sartuak,

 zar izate, ta, itxua.

 Beren akatsak biak berekin,

 konturagabe sartzearekin,

 pozez zegon ijitua.

 

 Asto pollita eskuz aldatu.

 Gazte etzanik ezin ukatu,

 ta gorputzez etzan baldarra.

 Txit konpondurik azkazal ortzak,

 lepa-zurdeak apain ta motzak,

 ostean... Begibakarra!...

 

           * * *

 

 Etzion makal egin jokua,

 begibakarran truka itxua

 ijituari sartzeko!

 Au, lendikoak zuten esaten.

 Nik berriz diot: «Ezta izaten

 peri txarrik danentzako».

 

X

 

 Ardangela zokoan

 izkur bi moxkorti

 txanpon biren jabe ez

 lotsa ere gutxi.

 Arteraño edanak

 etzirala aski,

 neiago zurrupatu

 naiko zuten noski,

 bañan besteren bizkar

 nai zinzurra busti.

 

 ...—Sos biren jabe ez-ta

 berau areago!...

 Jokatuko dizkiat

 nork diru geiago.

 —Auzabal alen orrek

 ik diruz zapaldu?

 askoren jabe baaiz

 dekana azaldu...

 —Maigaiñera boteaz

 «tapa», erriela—:

 Autsi zak orain bertan,

 alpertzar al ena!...

 Gaur arte ezaiz izan

 onenbesten jabe,

 t'ez saiatzeezpaiz

 aurrerantzean-be.

 Gaindik begira zeuden

 bi-iru auzabal,

 par egiteagaitik

 bildu ziran azkar.

 Batek eskupetikan

 oni erriela,

 besteak austearren

 duro biribilla,

 urrengoak bi, eta,

 geroxego iru,

 abian bildu zuten

 bientzat ain diru.

 Zerbait zutenekoan

 denak pilletuta,

 zenbatzen jarrai zuten

 biak bat-banaka.

 —Errial bat jarrita

 besterikan gabe,

 abian egin gaituk

 eun ta geigon jabe.

 —Ziotzan moskor batek

 beste lagunari,

 eta onek galdetu

 t abernariari—:

 —Zerbait pitxer zetuan

 orain artekoak?

 —Zazpi bakarrik dituk

 gaur edandakoak.

 —Oto auek beñepin,

 lengo zazpirenak,

 pitxer batentzat bizi

 gelditzen diranak.

 

 —Lau laukoz berdintzea

 ez alduk obego?

 —Atera zak orduan

 beste bat geiago...

 Ematen uzteakin

 amaitu zan pesta,

 zorrak zor geldituaz

 oraaintzeko ezta.

 

 


akatsak / iradokizunak inprimatu